Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bornholm - Kirker - Allinge kirke

 202

Oprindeligt opført som "kapel", - der i 1569 kaldes 'Alende Capell'- Allerede i middelalderen synes skibet forlænget mod vest. Og senere - antagelig i rænæssancetiden - tilbyggedes et vesttårn. 
I 1892 skete den store ombygning under ledelse af Mathias Bidstrup. Hele den østlige del, som var den oprindelige kirke, blev fjernet.

 

206 

 

 I stedet blev der bygget et tværskib, - og helt mod øst en korbygning. 
 Kirken fik efter denne ombygning omkring 600 siddepladser. 

 I dag er antallet af kirkens siddepladser dog halveret. Kirken, den nu er gulkalket,
 overalt træloft. For langhusets vedkommende en flad tøndehvælving.

 Mindetavler På korsarmen sydvæg ses to mindetavler over danske kongers besøg på Bornholm.
 Den ene giver en udførlig reportage om Christian den 5.s besøg på Bornholm i 1687.
 I et mere nutidigt sprog står der: 

"Anno 1687 er den 7. maj hans kongelige majestæt Christian den 5.til glædelig erindring for
 dette lands indbyggere ankommet her til Bornholm i Sandvig med 6 fregatter.  
 

 

203

Mindetavle om frederiks den 5. besøg i 1750

Og efter hans kongelige majestæt havde beset Hammershus, rejste han straks til Rønne, 
 Derfra begav han sig til Christiansø. Men siden pga. modvind
og storm på hjemrejsen kom hans majestæt igen tilbage
til Sandvig den 13. maj. 
Han indlogerede sig hos tøjmester Niels Jørgensens i Sandvig.

Den første pinsedag, som var den 15. maj, var hans kongelige
majestæt i Allinge kirke og hørte hans ærværdighed provstens
- hr. Poul Anchers - prædiken. 

Til højmessen, som var bestilt til, døbte provsten samtidig
sognepræstens - hr. Jacob Jensen Sodes - Barn,
som var blevet opkaldt efter kongens eget navn Christian.
hans kongelige majestæt tilbød at stå fadder (og) sendte for
sig til dåben høj ædle og velborne oberst, overkommandant
og amtmand her over landet, hr. diderich con Wettberg,
herre til Østerup gård.

 

 

Da alle ting i Allinge Kirke var efterkommet, stak hans kongelige majestæt
til Sandvig igen,(og han) begærede straks en aftensangsprædiken, som holdes af
sognepræst, hr. Jacob Jensen Sode i en stue hos Niels Jørgensen. >med sine mange medfølger herrer.
Denne tavle er opsat for efterkommere til eringdring". 

En tavle i våbenhuset optæller sogn for sogn på Bornholm det uhyggelige store antal af ofre for pest-
epidemierne i 1618 og 1654.
I Allinge-Sanvig døde således 126 personer af pest i 1618, medens der i 1654 var tale om 102 pestofre.

 

204 

 

pengblok

 

 

  Pengeblokken ved kirkedøren er fra 1700-tallets begyndelse. på jernlåget er smedet Frederik den 4.s monogram
  (dansk-norsk konge 1699-1730).